راي ما فرهنگيان, فقط نامزدهاي فرهنگي شوراهاي اسلامي

سلام
سيزده دليل براي راي به ليست سيزده نفره پويش فرهنگيان در انتخابات شوراي شهر شيراز در سال نود وشش.

١. به قصد بازگشت به عقلانيت در تصميم گيري و تصميم سازي ها در مديريت شهري, به فرهنگيان راي مي دهيم.

٢. به قصد تشکيل شورايي که وامدار هيچ شخص و حزب و جناح نباشند, به فرهنگيان راي مي دهيم.

٣. به قصد تشکل شورايي متخصص, به فرهنگيان با تخصص مرتبط با شورا راي ميدهيم.

۴. به قصد خارج شدن شورا از سازوکار ” شوراي شهرداري” و بازگشت به تشکيل ” شوراي شهر ” به فرهنگيان راي مي دهيم.

۵. با قصد داشتن شورايي فرهنگي و متخصص, در شهر فرهنگ و ادب و هنر, به فرهنگيان راي مي دهيم.

۶. به قصد تشکيل شورايي اخلاقگرا و پايبند به اصول اخلاقي جامعه, به فرهنگيان راي مي دهيم.

٧. به قصد پايين آوردن هزينه هاي تبليغات شوراها و بدنبال آن پايين آوردن هزينه متعاقب آن براي جامعه, به فرهنگيان راي مي دهيم.

8. به قصد استفاده نیروهای توانمند و بی ادعای متخصص، به فرهنگیان رای می دهیم.

9. به قصد پیشگیری از اتلاف سرمایه های شهر و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، به فرهنگیان رای می دهیم.

10. به قصد بازگشت فرهنگ و اندیشه و همچنین آرامش شهروندان در دریافت خدمات شهری، به فرهنگیان رای می دهیم

11. به قصد بازگشت آرامش فکری جامعه به دلیل تصمیم گیری توسط کسانی که از هر نظر قابل اعتماد هستند، به فرهنگیان رای می دهیم.

12. به قصد پیشگیری از تندروی ها و تصمیم گیری های سیاسی در شوراها، به فرهنگیان رای می دهیم

13. به قصد استفاده هدفمند و بهینه منطبق بر چارچوب عدالت اجتماعی در استفاده از منابع شهر، به فرهنگیان رای می دهیم.

ليست پويش فرهنگيان شيراز در انتخابات شورای 96 شیراز

١. آقاي ملک قيصر شهرياري، کد انتخاباتی 2445

2. آقاي دکتر عبدالرزاق موسوي، کد انتخاباتی 2942

3. آقاي دکتر عبدالرسول صادقپور، کد انتخاباتی 2468

4. آقاي دکتر محمد نوبخت، کد انتخاباتی 4146

5. آقاي دکتر الهيار رضايي، کد انتخاباتی 1946

6. آقاي مهندس حسين اسدي، کد انتخاباتی 1268

7. آقای محمدرضا دهقانی بانیانی، کد انتخاباتی 1851

8. آقاي مهندس محمد هاشمي اکبرآبادی، کد انتخاباتی 4165

9. آقاي محمدعلي رستمي، کد انتخاباتی 1916

10. آقاي دکتر ابراهيم صبوري دودجی، کد انتخاباتی 2476

11. خانم زهره هاشمي، کد انتخاباتی 4159

12. خانم دکتر لیلا دودمان کد انتخاباتی 1852

13. خانم ثریا فارسی کد انتخاباتی 2646

پویش فرهنگیان در انتخابات شوراها

Download PDF