معرفی رشته های گروه آموزشی ریاضی و فیزیک

Download PDF

کارشناسی علوم انتظامی

مهندسی منابع طبیعی

بیوتکنولوژی

مهندسی معماری

مهندسی نفت

مهندسی نساجی

مهندسی مکانیک

علوم کامپیوتر

علوم اقتصادی

ریاضی

شیمی

مهندسی بازرسی فنی

مهندسی پزشکی

فیزیک

مهندسی رباتیک

مهندسی پلیمر

مهندسی برق

مهندسی کشاورزی

مهندسی شیمی

مهندسی شهرسازی

دوره های دكترای پیوسته بیوتكنولوژی، ریاضی و فیزیك

مهندسی دریا

مهندسی رباتیك

علوم كامپیوتر

مهندسی برق الكترونیك و مخابرات دریایی

علوم اقتصادی

پاسخ دهید