معرفی رشته های گروه آموزشی ریاضی و فیزیک

کارشناسی علوم انتظامی

مهندسی منابع طبیعی

بیوتکنولوژی

مهندسی معماری

مهندسی نفت

مهندسی نساجی

مهندسی مکانیک

علوم کامپیوتر

علوم اقتصادی

ریاضی

شیمی

مهندسی بازرسی فنی

مهندسی پزشکی

فیزیک

مهندسی رباتیک

مهندسی پلیمر

مهندسی برق

مهندسی کشاورزی

مهندسی شیمی

مهندسی شهرسازی

دوره های دكترای پیوسته بیوتكنولوژی، ریاضی و فیزیك

مهندسی دریا

مهندسی رباتیك

علوم كامپیوتر

مهندسی برق الكترونیك و مخابرات دریایی

علوم اقتصادی

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید