دین، اخلاق و قدرت

دین برادر بزرگتری دارد بنام اخلاق، که وقتی با قدرت ازدواج می کنند، صاحب فرزندی می شوند بنام مصلحت، که هم دین را می کشد و هم اخلاق را، تاریخ پر است از این وصلت های شوم!

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید