تبعیض

در سال 1960، برای اولین بار سیاهپوستان در آمریکا اجازه حضور در کنار سفیدپوستان در مدارس دولتی را یافتند
کمتر از 50 سال بعد، یکی از همان بچه ها رئیس جمهور آمریکا شد و ناجی آمریکا از بحران اقتصادی.

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید