بحران بنزین و توسعه یافتگی

مصرف بنزین شیراز، در روزعادی 1.7میلیون لیتر
اما این روزها شده 2.8 میلیون لیتر و این رمز توسعه نیافتدگی است که نتیجه فقدان تفکر جمعی مثبت در جوامع غیرمتمدن است

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید