يه روز يه …

یه روزی یه لره…
یه روزی یه ترکه…
یه روزی یه عربه…
یه روزی یه قزوینیه…
یه روزی یه آبادانیه…
یه روزی یه اصفهانیه…
یه روزی یه شمالیه…
یه روزی یه شیرازیه…

.

…مثل مرد جلودشمن وایسادن تا کسی نگاه چپ به خاک و ناموس و باورهامون نکنه!
.
.
لره……….. محمد بروجردی بود
ترکه……… مهدی باکری بود
عربه……… علی هاشمی بود
قزوینیه…… عباس بابایی بود
آبادانیه……. طاهری بود
اصفهانیه….. ابراهیم همت بود
شمالیه……. شیرودی بود
شیرازیه…… عباس دوران بود

Download PDF

پاسخ دهید