بختیاری ها در پهنه ایران

سلام

مدت ها پیرامون بختیاری های تبعیدی مطالعاتی داشتم که لازم دانستم شما خوبان را درجریان قراردهم .کمتر استانی ازکشورسراغ دارم که جمعیتی از قوم بختیاری در آن ساکن نباشند.تعداد زیادی از قوم بختیاری درزمان شاه عباس برای مرزبانی به مرزچالدران منتقل وبرای همیشه درآنجا ماندگار می شوند،بنده ازنزدیک با بختیاریهای مقیم تبریزصحبت کردم اما متاسفانه زبان خودرا ازدست داده اند.پنج روستا اطراف ابهر زنجان بختیاری داریم که سه روستای آن هنوزباگویش بختیاری صحبت می کنند.درشمال کشوربین گیلان ومازندران بیش ازیکصدشهروروستابختیاری نشین داریم که توسط ظل السلطان پسرناصرالدین شاه که حاکم اصفهان بودندبه آنجا تبعیدی می شوند با چند نفر ازآنها در ارتباطم خیلی دوست دارندبدانند که ازکدام طایفه بختیاری هستندالبته موطن اولیه خودرا دشتی نرسیده به لردگان که احتمالا خونمیرزاباشد می دانند.جمعی دیگر از قوم بختیاری درشهرستان بابل وشهرستان سوادکوه مازندران ساکن هستند که با بعضی از افراد سرشناس آنان در ارتباط هستم .چندین روستا اطراف شاهرودازاستان سمنان بحتیاری هستند بایکی ازدوستان بختیاری این روستاها ارتباط دارم که بیان داشتند گویش بختیاری تا زمان پدرم مرسوم بوده واظهارکردندکه پدرم مرتب برایمان دی بلال می خوندند.
در استان تهران خصوصا شهرستان ورامین بیش ازنیمی ازجمعیت ورامین 17روستای آن بختیاری بوده همچنین چندین روستا ازشهرستان نهاوندوفیروزکوه نیز بختیاری هستند.
درشهر قم محله هایی ازاین شهر ازبختیاریهای تبعیدی از زمان رضاشاه میباشند.آبگرم محلات استان مرکزی نیز از بختیاریهای مهاجر وازطایفه گمار می باشند .
در استان فارس خصوصا شهرستان نورآباد وممسنی تا سرحد خشت وکنار تخته ازطایفه کرایی چهارلنگ سکونت دارندکه از نزدیک با بعضی ازبزدگان آنان ارتباط دارم .
استان بوشهر الا ماشاالله بختیاری داریم شهرگناوه جمعیت زیادی از طایفه خدرسرخ بخش گلدشت یادشت گور وبخش کلمه وبخش فاریاب وخودشهر برازجان ازشهرستان دشتستان پراز جمعیت بختیاری چهارلنگ وهفت لنگ میباشد .ازطرفی شهرستان بوشهر وشهرستان جم وریزنیز بخش عمده ای از جمعیت بختیاری را در خود جای داده اند .
درکتیبه ای در منزل رییسعلی دلواری که با دست خط اوست خواندم که اونیز ازخوانین وبزرگان بختیاری بوده که دردلوار ساکن می شوند وآن حماسه بزرگ رابرعلیه انگلیسیها رقم می زنند.ونماینده فعلی بوشهر وگناوه آقای خدری از همین بختیا ریها می باشد.
ازدیگر استانهای بختیاری نشین استان کرمان است که جمعیت زیادی از قوم مارادرخود جای داده ودرشهرستان های مختلف ازجمله کرمان بافق سیرجان جیرفت و..بختیا ریها زندگی می کنند درحال حاضریکی از نماینده گان مجلس این استان بختیاری می باشد.
خراسان رضوی وجنوبی ازدیگراستانهایی هستندکه جمعیت عمده ای از قوم بختیاری را درخودجای داده که معمولا در زمان نادرشاه به آنجا تبعیدگشتند.
استان سیستان وبلچستان خصوصا شهرستان زابل تعدادزیادی بختیاری داریم که اززمان نادرشاه اجبارا درآنجا ساکن گشته اند وفامیل خیلی هاهنوزبختیاری می باشد.
حدود یازده هزار خانوار بختیاری مقیم قندهار وچندین هزاردیگر شهرهای افغانستان داریم که در دولت اول حامد کرزای درافغانستان دووزیربختیاری داشتیم.
درپیشاور پاکستان حدودده هزار خانوار بختیاری ساکن داریم.
درکشوربحرین از پنج طایفه بختیاری خصوصا ازطایفه میر ململی مکوندی و..جمعیت زیادی ساکن داریم .
درکشور عراق خصوصا اطراف بصره تا استان سلیمانیه تعدادی بختیاری داریم که اززمان زندیه به آنجا منتقل گشته اند. البته خیلی استانهای دیگر بختیاری تبعیدی داریم که بنده دسترسی نداشتم. علی ایحال انتظاراست همه دوستان وهمتباران عزیزم بارویکردی جدید بتوانیم اتحادوهمدلی این قوم بزرگ اما پراکنده را به منصه ظهوربرسانیم.

هوشنگ مصطفوی

مدیر مسئول هفته نامه تاراز

Download PDF

پاسخ دهید