روز معلم مبارک

تو هر اداره ای که میریم، کارمند نشسته و ارباب رجوع ایستاده
بجز کلاس “معلم”  که ارباب رجوع نشسته و معلم ایستاده است …

جانم فدای معلمی که این همه بی مهری می بینه ولی باز مهرورزی می کنه
والا مقام ! روزت مبارک

Download PDF

پاسخ دهید