نمونه سوال حساب دیفرانسیل

۱-سري اول نمونه سوال تستي (1-5)

۲-سري دوم نمونه سوال تستي (10-6)

۳-سري سوم نمونه سوال تستي (13-11)

۴-سري چهارم نمونه سوال تشريحي (۳-۱)

۵-سري پنجم نمونه سوال تشريحي (۶-۴)

۶-سري ششم نمونه سوال تشريحي (۹-۷)

۷-سري هفتم نمونه سوال تشريحي (۱۱-۱۰)

پاسخ دهید