نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی

Download PDF

نوبت اول

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 1

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 2

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 3

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 4

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 5

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 6

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 7

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 8

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 9

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 10

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 11

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 12

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 13

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 14

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 15

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 16

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 17

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 18

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 19

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 20

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 21

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 22

نوبت دوم

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 23

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 24

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 25

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 26

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 27

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 28

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 29

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 30

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 31

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 32

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 33

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 34

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 35

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 36

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 37

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 38

نمونه سوال ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی رشته ریاضی – نمونه سوال 39

پاسخ دهید