نمي ترسم, ميترسم

Download PDF

من   از   نادان   درس آموز   می ترسم
من   از   دیوانه ای   دلسوز   می ترسم

نمی ترسم   من  از   افتادن  این  درس
من    از   استاد  ترس آموز   می ترسم

نمی ترسم    من     از     تاریکی    شبها
من    از   شمع  دروغ افروز   می ترسم

نمی ترسم من از دشمن،  خیالی نیست
من    از   هم سنگر   مرموز    می ترسم

نمی ترسم   که   غیری  کینه   می ورزد
من   از   یاران    کین اندوز    می ترسم

نمی ترسم    من    از    عريانيم      حتی
من   از    خیاط    تهمت دوز   می ترسم

نمی ترسم   من   از   امروز و فردا  هیچ
من    از    فردای    بی امروز    می ترسم

بازدید: 12

پاسخ دهید