نمي ترسم, ميترسم

من   از   نادان   درس آموز   می ترسم
من   از   دیوانه ای   دلسوز   می ترسم

نمی ترسم   من  از   افتادن  این  درس
من    از   استاد  ترس آموز   می ترسم

نمی ترسم    من     از     تاریکی    شبها
من    از   شمع  دروغ افروز   می ترسم

نمی ترسم من از دشمن،  خیالی نیست
من    از   هم سنگر   مرموز    می ترسم

نمی ترسم   که   غیری  کینه   می ورزد
من   از   یاران    کین اندوز    می ترسم

نمی ترسم    من    از    عريانيم      حتی
من   از    خیاط    تهمت دوز   می ترسم

نمی ترسم   من   از   امروز و فردا  هیچ
من    از    فردای    بی امروز    می ترسم

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید