عيدتان مبارک

اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست
گنجایش بحر در سبو ممکن نیست

ماندم که علی را به چه تشبیه کنم
تشبیه علی جز به علی ممکن نیست

�عید سعید غدیر تهنيت باد

پاسخ دهید