عيدتان مبارک

Download PDF

اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست
گنجایش بحر در سبو ممکن نیست

ماندم که علی را به چه تشبیه کنم
تشبیه علی جز به علی ممکن نیست

�عید سعید غدیر تهنيت باد

پاسخ دهید