پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي

منابع پشتيباني تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي
رديف نام فايل نوع موضوع نويسنده زبان دانلود حجم فايل
1 عنوان فصل ها و دروس كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 83 KB
2 Toward a Visually-Oriented School Mathematics Curriculum كتاب الگو و تعميم Ferdinand D. Rivera انگليسی دانلود 6.63 MB
3 دانش آموزان درمورد اعداد منفی چگونه می اندیشند؟ مقاله اعداد منفی فرزانه راشدی، ابراهیم ریحانی، فریده حمیدی فارسی دانلود 257 KB
4 بررسی و طبقه بندي بدفهمی هاي دانش آموزان سال پنجم  ابتدایی در ارتباط با اعداد اعشاري مقاله اعداد اعشاری ابراهیم ریحانی، شهرناز بخشعلی زاده و زهرا پورعظیما فارسی دانلود 339 KB
5 AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF QUESTION DESIGN ON PUPILSAPPROACHES TO NUMBER PATTERN  GENERALISATION TASKS پايان نامه الگو و تعميم DUNCAN ALISTAIR SAMSON انگليسي دانلود 988 KB
6 بررسي عملكرد دانش آموزان سال اول دبيرستان در حل مسائل تعميم جبری مقاله الگو و تعميم ابراهيم ريحانی، مريم صديقی فارسی دانلود 1.14 MB
7 بررسي توانايي تعميم و توجيه دانش آموزان سال اول متوسطه در باب الگوه هاي عددي و عددي هندسی خطی پايان نامه الگو و تعميم كوروش شجاعی فارسی دانلود 4.1 MB
8 Mathematics For Year 5 Second Edition کتاب ریاضی 5 دبستان استرالیا Stan Pulgies-Robert Haese-Sandra Haese-Chris Haines انگلیسی دانلود 13.5 MB
9 پيش نويس فصل اول كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 409 KB
10 پيش نويس فصل دومكتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 1.2MB
11 پيش نويس فصل سوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
12 پيش نويس فصل چهارم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
13 پيش نويس فصل پنجم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
14 پيش نويس فصل ششم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
15  پیش نویس فصل هفتم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 522 KB
16 نسخه دوم پيش نويس فصل اول كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 1.27 MB
17 نسخه دوم پيش نويس فصل دوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 513 KB
18 نسخه دوم پيش نويس فصل سوم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 537 KB
19 نسخه دوم پيش نويس فصل چهارم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 537 KB
20  نسخه دوم پيش نويس فصل پنجم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 1.32 MB
21 نسخه دوم پيش نويس فصل ششم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 526 KB
22 نسخه دوم پيش نويس فصل هفتم كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 526 KB
23 نسخه نهايي كتاب رياضي 6 pdf كتاب ششم ابتدايي گروه تاليف كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي فارسي دانلود 4.2 MB
Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید