نمرات نهايي پيش هم در کنکور موثر شد

با توجه به بخشنامه جديدي که امروز سازمان سنجش منتشر کرده و مصوبه مجلس و دولت, هم نمرات نهايي سوم و هم نمرات نهايي پش دانشگاهي بصورت مثبت در کنکور امسال و سالهاي بعد, موثر خواهد بود, بنابراين دانش آموزاني که قيد پيش دانشگاهي رو زده و به کلاسهاي تست! آموزشگاهها دلخوش کرده بودند, در کنکور امسال, “خوشبختانه” به شدت متضرر خواهند شد.
البته اگر دروس پيش دانشگاهي رو قبول شده باشن!!!.
بنابراين همکاران گرامي و دانش آموزان عزيز, توجه داشته باشند که بايد به نمرات نهايي سوم و پيش عنايت ويژه اي داشت.

Download PDF

پاسخ دهید