روز فردوسي

کنون ای خردمند وصف خرد
بدین جایگه گفتن اندر خورد

کنون تا چه داری بیار از خرد
که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست
وزویت فزونی وزویت کمیست

25 اردیبهشت ؛ روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.

Download PDF

دیدگاهتان را بنویسید